Donnerstag, 20. Oktober 2011

Chuyến Đi Thăm Việt Nam khiến lại phải ghét Chủ Nghĩa Cộng Sản


Chuyến Đi Thăm Vit Nam khiến li phi ghét Ch Nghĩa Cng Sn
 ***
Dennis Prager
PBD dch

Nhìn thy Min Bc Cng Sn khiến phi ni gin trước nhng cái chết vô nghĩa và nhng li di trá lch s.


Tht khó mà km ni các xúc đng ca tôi — nht là không tránh được phi ni gin — trong chuyến viếng thăm Viêt Nam ca tôi hi tun trước. Tôi càng ngưỡng m người dân Vit bao nhiêu — thông minh, yêu đi, t trng, và chăm ch — thì tôi li càng tc gin lũ Cng Sn đã gây đau kh quá nhiu cho người dân nước này (và dĩ nhiên c người M chúng ta) trong na thế k sau ca thế k 20.

Điu không may là lũ Cng Sn vn cai tr nước này. Mà Vit Nam ngày nay đã đón nhn cách duy nht, ch nghĩa tư bn và th trường t do, đ thoát khi cnh nghèo đói, ch khoan nói đến chuyn thnh vượng. Vy thì 2 triu người Vit phi b mng trong Chiến Tranh Vit Nam đ làm gì? Tôi mun hi mt trong nhng tên lãnh đo Cng Sn đang cai tr Vit Nam câu hi đó. Tôi mun hi: “Này đng chí, đng chí đã b hết tt c nhng gì mà đng Cng Sn ca đng chí đã tranh đu cho kỳ được: nào là cng sn, nông nghip tp th, hoch đnh trung ương, và quân phit, ngoài nhng lý tưởng khác na. Vy thì hãy nhìn li xem H Chí Minh yêu kính ca đng chí và đng ca đng chí đã hy sinh hàng triu đng bào người Vit ca đng chí thì đúng ra là đ được cái gì?”

Không có câu tr li nào là câu tr li hay. Ch có mt li nói di và mt li nói tht, và li nói tht thì tht là thê lương.

Li nói di chính là câu tr li ca Cng Sn Vit Nam, cũng như hu hết mi li nói di ca Cng Sn, và đã được khi Thiên T không Cng Sn trên Thế Gii lp li. Li nói di này đã (và vn tiếp tc đang) được dy ti hu hết các vin đi hc phương Tây, và đã (và vn tiếp tc đang) được hu hết mi phương tin truyn thông trên đa cu truyn ti: Li nói di đó là Cng Sn Vit Nam (tc là Bc Vit), và Vit Cng ch tranh đu giành đc lp cho nước h khi tay ngoi bang. Trước hết là tranh đu chng Pháp, sau đó là Nht, ri đến M. Nhng người M sinh vào thi hu chiến (sau thế chiến 2) s nh là h c được nhc nh mãi H Chí Minh là George Washington ca Vit Nam, và ông ta yêu mến Hiến Pháp Hoa Kỳ và đã dùng bn hiến pháp này làm nn tng mô phng hiến pháp ca ông ta, và ch mun giành đc lp cho Vit Nam.

Sau đây mi là s tht: Tt c nhng tên đc tài Cng Sn trên thế gii đu là nhng tên côn đ ngông cung, thn thánh hóa cá nhân, tham quyn, khát máu. H Chí Minh cũng thế. Hn th tiêu các đi th, tra tn biết bao nhiêu người Vit vô ti mà ch có tri mi biết chính xác được bao nhiêu người, và đe da hàng triu người đ h phi cm súng ra trn cho hn — phi, cho hn và cho đng Cng Sn Vit Nam đm máu, và được mt tên sát nhân “vĩ đi” muôn năm khác ym tr: Mao Trch Đông. Nhưng nhng k ngu dt đo lý ti Hoa Kỳ li c hô to “Ho, Ho, Ho Chi Minh” trong các cuc biu tình chng chiến tranh và gi Hoa Kỳ là nhng k giết người — “Hey, Hey, LBJ, hôm nay ngươi giết được bao nhiêu tr con?”

Đng Cng Sn Vit Nam không đánh M đ giành đc lp cho Vit Nam. M không bao gi mun kim soát người dân Vit, và có mt trường hp tương t đ chng minh điu đó: Chiến Tranh Triu Tiên. M có đánh Cng Sn Triu Tiên đ kim soát Triu Tiên hay không? Hay là 37,000 người M b mng ti Triu Tiên đ người dân Triu Tiên được hưởng t do? Ai đã (và vn là) người có t do hơn — mt người Triu Tiên sng dưới chế đ Cng Sn Triu Tiên Bc Triu Tiên hay mt người Triu Tiên sng ti nơi mà Hoa Kỳ đã đánh bi Cng Sn Triu Tiên?

Và ai đã là người có t do hơn Vit Nam — nhng người sng min Nam Vit Nam không Cng Sn (dù là vi tt c các khuyết đim ca chế đ đó) hay nhng người sng dưới chế đ Cng Sn ca Ho, Ho, Ho Chi Minh Bc Vit Nam?

Hoa Kỳ tranh đu đ gii phóng các nước, không phi đ cai tr h. S tht là, chính đng Cng Sn Vit Nam ch không phi Hoa Kỳ, mi là nhng k mun kim soát người dân Vit. Nhưng li di trá li được tuyên truyn lan rng khp nơi và hiu nghim đến mc đa s mi người trên thế gii — tr nhng người M hu thun cho cuc chiến đó và thuyn nhân người Vit và nhng người Vit khác khao khát t do — c tin rng Hoa Kỳ nhp trn là đ ly km, tungsten, và đ thành lp c mt “đế quc M” gi tưởng trong khi Cng Sn Vit Nam thì tranh đu cho t do ca người Vit.

Tôi ghé đến “Bo Tàng Vin Chng Tích Chiến Tranh Vit Nam” — tòa nhà trin lãm các hình nh chng M cao ba tng ca đng Cng Sn. Chng có gì đ tôi phi ngc nhiên — tôi chng ngc nhiên vì không có đến mt ch ch trích Cng Sn Bc Vit hoc Vit Cng, không có đến mt ch v vic đe da mng sng ca mi người khp nơi nếu h không chiến đu cho Cng Sn, không có đến mt ch v nhng người liu mng đ vượt thoát bng thuyn, thà chu nguy him b mng ngoài bin c, vào bng cá mp, hoc b hi tc tra tn hoc hãm hiếp tp th, còn hơn sng dưới chế đ Cng Sn đã “gii phóng” Nam Vit Nam.

Điu cũng không có gì đáng ngc nhiên là không thy có khác bit gì my gia lch s Chiến Tranh Vit Nam do đng Cng Sn Vit Nam k li vi lch s cuc chiến đó mà hu như sinh viên nào cũng s được nghe k li t hu như bt c giáo sư nào ti bt c trường đi hc nào M Châu, Âu Châu, Á Châu, hoc Châu M La Tinh.

Tôi s kết thúc bng đ tài tôi đã bt đu— người Vit. Đã đến thăm Vit Nam thì không th không mang n tượng tt đp v người dân nước này. Tôi hy vng tôi còn sng đ thy ngày người dân Vit Nam, được gii phóng khi nhng li di trá ca Cng Sn hin vn lan tràn trong đi sng hàng ngày ca h, hiu rng mi mng người Vit hy sinh trong cuc chiến chng M đu b phí phm vô nghĩa, là thêm mt mng người na trong s 140 triu sinh mng b đem ra hy sinh trước b th tên gi thn khát máu nht trong lch s: Ch Nghĩa Cng Sn.


— Dennis Prager is a nationally syndicated radio talk-show host and columnist. He may be contacted through his website, dennisprager.com.

Source: “Trip to Vietnam Revives Hatred of Communism – by Dennis Prager”. Có th google tìm bn tiếng Anh khp nơi trên web.

1 Kommentar: